Databehandleraftale
Mellem
Den dataansvarlige:
Firma:
CVR:
Adresse:
Postnr og by:
Land:
og
Databehandleren
TINX/DK A/S
CVR 32832482
Rømersvej 4
7430 Ikast
Danmark
Databehandleraftale
TINX/DK A/S mersvej 4 DK 7430 Ikast CVR: 32832482 tinx.dk
Side 2 af 14
1 Indhold
2 Baggrund for databehandleraftalen ........................................................................................... 3
3 Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder ....................................................................... 4
4 Databehandleren handler efter instruks .................................................................................... 4
5 Fortrolighed ................................................................................................................................ 4
6 Behandlingssikkerhed................................................................................................................. 5
7 Anvendelse af underdatabehandlere ......................................................................................... 5
8 Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer ........................... 7
9 Bistand til den dataansvarlige .................................................................................................... 7
10 Underretning om brud på persondatasikkerheden .............................................................. 8
11 Sletning og tilbagelevering af oplysninger ............................................................................ 9
12 Tilsyn og revision ................................................................................................................... 9
13 Parternes aftaler om andre forhold .................................................................................... 10
14 Ikrafttræden og ophør ......................................................................................................... 10
Bilag A Oplysninger om behandlingen ........................................................................................ 11
Bilag B Betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere .................................. 12
Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger .................................................. 13
Databehandleraftale
TINX/DK A/S mersvej 4 DK 7430 Ikast CVR: 32832482 tinx.dk
Side 3 af 14
2 Baggrund for databehandleraftalen
1. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når
databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den
dataansvarlige.
2. Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF
(Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en
databehandleraftale.
3. Databehandlerens behandling af personoplysninger sker med henblik på opfyldelse af
parternes ”hovedaftale” (tilbud fremsendt og accepteret af kunden).
4. Databehandleraftalen og ”hovedaftalen” er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges
særskilt. Databehandleraftalen kan dog uden at opsige ”hovedaftalen” – erstattes af en
anden gyldig databehandleraftale.
5. Denne databehandleraftale har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i
andre aftaler mellem parterne, herunder i ”hovedaftalen”.
6. Til denne aftale hører tre bilag. Bilagene fungerer som en integreret del af
databehandleraftalen.
7. Databehandleraftalens Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen,
herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne
af registrerede og varighed af behandlingen.
8. Databehandleraftalens Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for, at
databehandleren kan gøre brug af eventuelle underdatabehandlere, samt en liste over de
eventuelle underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt.
9. Databehandleraftalens Bilag C indeholder en nærmere instruks om, hvilken behandling
databehandleren skal foretage på vegne af den dataansvarlige (behandlingens genstand),
hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal iagttages, samt hvordan der
føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.
10. Databehandleraftalen med tilhørende bilag opbevares skriftligt, herunder elektronisk af
begge parter.
Databehandleraftale
TINX/DK A/S mersvej 4 DK 7430 Ikast CVR: 32832482 tinx.dk
Side 4 af 14
11. Denne databehandleraftale frigør ikke databehandleren for forpligtelser, som efter
databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt
databehandleren.
3 Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder
1. Den dataansvarlige har overfor omverdenen (herunder den registrerede) som
udgangspunkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker indenfor
rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
2. Den dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe
beslutninger om, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages
behandling.
3. Den dataansvarlige er blandt andet ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den
behandling, som databehandleren instrueres i at foretage.
4 Databehandleren handler efter instruks
1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra
den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes
nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren
den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende
ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf.
art 28, stk. 3, litra a.
2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter
databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller
databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.
5 Fortrolighed
1. Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang
til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til
oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.
2. Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til
personoplysningerne for at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser overfor den
dataansvarlige.
3. Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle
personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller
er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
Databehandleraftale
TINX/DK A/S mersvej 4 DK 7430 Ikast CVR: 32832482 tinx.dk
Side 5 af 14
4. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de
relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.
6 Behandlingssikkerhed
1. Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til
databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under
hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende
behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende
sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder skal
gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et
sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.
2. Ovenstående forpligtelse indebærer, at databehandleren skal foretage en risikovurdering,
og herefter gennemføre foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan
herunder bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:
a. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
b. Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed
af behandlingssystemer og tjenester
c. Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til
personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
d. En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af
effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af
behandlingssikkerhed
3. Databehandleren skal i forbindelse med ovenstående i alle tilfælde som minimum
iværksætte det sikkerhedsniveau og de foranstaltninger, som er specificeret nærmere i
denne aftales Bilag C.
4. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse eller lign. i forbindelse med den
dataansvarliges eller databehandlerens efterfølgende krav om etablering af yderligere
sikkerhedsforanstaltninger vil fremgå af parternes ”hovedaftale”.
7 Anvendelse af underdatabehandlere
1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i
databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en anden
databehandler (underdatabehandler).
2. Databehandleren må således ikke gøre brug af en anden databehandler
(underdatabehandler) til opfyldelse af databehandleraftalen uden forudgående specifik
eller generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.
Databehandleraftale
TINX/DK A/S mersvej 4 DK 7430 Ikast CVR: 32832482 tinx.dk
Side 6 af 14
3. I tilfælde af generel skriftlig godkendelse skal databehandleren underrette den
dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af
andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse
mod sådanne ændringer.
4. Den dataansvarliges nærmere betingelser for databehandlerens brug af eventuelle
underdatabehandlere fremgår af denne aftales Bilag B.
5. Den dataansvarliges eventuelle godkendelse af specifikke underdatabehandlere er anført
i denne aftales Bilag B.
6. Når databehandleren har den dataansvarliges godkendelse til at gøre brug af en
underdatabehandler, sørger databehandleren for at pålægge underdatabehandleren de
samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i denne
databehandleraftale, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-
retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de fornødne
garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og
organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i
databeskyttelsesforordningen.
Databehandleren er således ansvarlig for igennem indgåelsen af en
underdatabehandleraftale at pålægge en eventuel underdatabehandler mindst de
forpligtelser, som databehandleren selv er underlagt efter databeskyttelsesreglerne og
denne databehandleraftale med tilhørende bilag.
7. Underdatabehandleraftalen og eventuelle senere ændringer hertil sendes efter den
dataansvarliges anmodning herom - i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har
mulighed for at sikre sig, at der er indgået en gyldig aftale mellem databehandleren og
underdatabehandleren. Eventuelle kommercielle vilkår, eksempelvis priser, som ikke
påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke
sendes til den dataansvarlige.
8. Databehandleren skal i sin aftale med underdatabehandleren indføje den dataansvarlige
som begunstiget tredjemand i tilfælde af databehandlerens konkurs, således at den
dataansvarlige kan indtræde i databehandlerens rettigheder og gøre dem gældende over
for underdatabehandleren, f.eks. så den dataansvarlige kan instruere
underdatabehandleren om at foretage sletning eller tilbagelevering af oplysninger.
9. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver
databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af
underdatabehandlerens forpligtelser.
Databehandleraftale
TINX/DK A/S mersvej 4 DK 7430 Ikast CVR: 32832482 tinx.dk
Side 7 af 14
8 Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale
organisationer
1. Databehandleren kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra
den dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, videregivelse samt
intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale
organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes
nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren
den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende
ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf.
art 28, stk. 3, litra a.
2. Uden den dataansvarliges instruks eller godkendelse kan databehandleren indenfor
rammerne af databehandleraftalen - derfor bl.a. ikke;
a. videregive personoplysningerne til en dataansvarlig i et tredjeland eller i en
international organisation,
b. overlade behandlingen af personoplysninger til en underdatabehandler i et
tredjeland,
c. lade oplysningerne behandle i en anden af databehandlerens afdelinger, som er
placeret i et tredjeland.
3. Den dataansvarliges eventuelle instruks eller godkendelse af, at der foretages overførsel
af personoplysninger til et tredjeland, vil fremgå af denne aftales Bilag C.
9 Bistand til den dataansvarlige
1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den
dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med
opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af
de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.
Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i
forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
a. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
b. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
c. den registreredes indsigtsret
d. retten til berigtigelse
e. retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
f. retten til begrænsning af behandling
g. underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af
personoplysninger eller begrænsning af behandling
h. retten til dataportabilitet
Databehandleraftale
TINX/DK A/S mersvej 4 DK 7430 Ikast CVR: 32832482 tinx.dk
Side 8 af 14
i. retten til indsigelse
j. retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser,
herunder profilering
2. Databehandleren bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den
dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36
under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for
databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.
Dette indebærer, at databehandleren under hensynstagen til behandlingens karakter skal
bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen
af:
a. forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske
foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der er
forbundet med behandlingen
b. forpligtelsen til at anmelde brud på persondatasikkerheden til
tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) uden unødig forsinkelse og om muligt senest
72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet, medmindre
at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko
for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.
c. forpligtelsen til uden unødig forsinkelse at underrette den/de registrerede om
brud på persondatasikkerheden, når et sådant brud sandsynligvis vil indebære en
høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
d. forpligtelsen til at gennemføre en konsekvensanalyse vedrørende
databeskyttelse, hvis en type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko
for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
e. forpligtelsen til at høre tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) inden behandling,
såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen
vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for
at begrænse risikoen
3. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse eller lignende i forbindelse med
databehandlerens bistand til den dataansvarlige vil fremgå af parternes ”hovedaftale”.
10 Underretning om brud på persondatasikkerheden
1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være
blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos
databehandleren eller en eventuel underdatabehandler.
Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 48 timer
efter at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige har mulighed
Databehandleraftale
TINX/DK A/S mersvej 4 DK 7430 Ikast CVR: 32832482 tinx.dk
Side 9 af 14
for at efterleve sin eventuelle forpligtelse til at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden
indenfor 72 timer.
2. I overensstemmelse med denne aftales afsnit 10.2., litra b, skal databehandleren - under
hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for denne
bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til tilsynsmyndigheden.
Det kan betyde, at databehandleren bl.a. skal hjælpe med at tilvejebringe nedenstående
oplysninger, som efter databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den
dataansvarliges anmeldelse til tilsynsmyndigheden:
a. Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt,
kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og
det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
b. Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
c. Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på
persondatasikkerheden, herunder hvis det er relevant, foranstaltninger for at
begrænse dets mulige skadevirkninger
11 Sletning og tilbagelevering af oplysninger
1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes databehandleren til, efter den
dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den
dataansvarlige, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret
foreskriver opbevaring af personoplysningerne.
12 Tilsyn og revision
1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise
databehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne
aftale, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner,
herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er
bemyndiget af den dataansvarlige.
2. Den nærmere procedure for den dataansvarliges tilsyn med databehandleren fremgår af
denne aftales Bilag C.
3. Den dataansvarliges tilsyn med eventuelle underdatabehandlere sker som udgangspunkt
gennem databehandleren. Den nærmere procedure herfor fremgår af denne aftales Bilag
C.
4. Databehandleren er forpligtet til at give myndigheder, der efter den til enhver tid
gældende lovgivning har adgang til den dataansvarliges og databehandlerens faciliteter,
Databehandleraftale
TINX/DK A/S mersvej 4 DK 7430 Ikast CVR: 32832482 tinx.dk
Side 10 af 14
eller repræsentanter, der optræder på myndighedens vegne, adgang til databehandlerens
fysiske faciliteter mod behørig legitimation.
13 Parternes aftaler om andre forhold
1. En eventuel (særlig) regulering af konsekvenserne af parternes misligholdelse af
databehandleraftalen vil fremgå af parternes ”hovedaftale”.
2. En eventuel regulering af andre forhold mellem parterne vil fremgå af parternes
”hovedaftale”.
14 Ikrafttræden og ophør
1. Denne aftale træder i kraft ved begge parters underskrift heraf.
2. Aftalen kan af begge parter kræves genforhandlet, hvis lovændringer eller
uhensigtsmæssigheder i aftalen giver anledning hertil.
3. Parternes eventuelle regulering/aftale om vederlæggelse, betingelser eller lignende i
forbindelse med ændringer af denne aftale vil fremaf parternes ”hovedaftale”.
4. Opsigelse af databehandleraftalen kan ske i henhold til de opsigelsesvilkår, inkl.
opsigelsesvarsel, som fremgår af ”hovedaftalen”.
5. Aftalen er gældende, så længe behandlingen består. Uanset hovedaftalens” og/eller
databehandleraftalens opsigelse, vil databehandleraftalen forblive i kraft frem til
behandlingens ophør og oplysningernes sletning hos databehandleren og eventuelle
underdatabehandlere.
6. Underskrift
På vegne af den dataansvarlige
Navn:
______________________
Dato:
______________________
Underskrift:
______________________
På vegne af TINX/DK A/S
Navn:
Torben Sørensen
Dato:
09-05-2018
Underskrift:
Databehandleraftale
Side 11 af 14
Bilag A Oplysninger om behandlingen
Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den
dataansvarlige er:
at den dataansvarlige kan anvende systemer, som ejes og administreres af databehandleren, til at
foretage integration mellem systemer, der stilles til rådighed for den dataansvarlige.
Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig
primært om (karakteren af behandlingen):
at databehandleren stiller systemer til rådighed for den dataansvarlige og herigennem opbevarer
personoplysninger om den dataansvarliges kunder og brugere på virksomhedens servere, såfremt
den dataansvarlige vælger at systemet skal bruge personoplysninger.
Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede:
Såfremt integrationer håndtere personoplysninger, vil det typisk være: Navn, e-mailadresse,
telefonnummer, adresse, betalingsoplysninger, evt. kundenummer. Det er den dataansvarlige der
afgør, hvilke yderligere informationer om personer der skal opbevares i systemet.
Integrationsspecifikke felter/oplysninger der udveksles, vil være fremsendt særskilt på e-mail til
databehandleren af den dataansvarlige.
Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede:
Personer som har eller har købt eller på anden vis har eller har haft kontakt til den dataansvarlige.
Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan
påbegyndes efter denne aftales ikrafttræden. Behandlingen har følgende varighed:
Behandlingen er ikke tidsbegrænset og varer indtil aftalen opsiges eller ophæves af en af
parterne.
Databehandleraftale
Side 12 af 14
Bilag B Betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere
B.1 Betingelser for databehandlerens brug af eventuelle underdatabehandlere
Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til at gøre brug af
underdatabehandlere, såfremt dette måtte være nødvendigt. Databehandleren skal dog
underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller
erstatning af andre databehandlere og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre
indsigelse mod sådanne ændringer. En sådan underretning skal være den dataansvarlige i hænde
umiddelbart lige før anvendelsen eller ændringen skal træde i kraft. Såfremt den dataansvarlige
har indsigelser mod ændringerne, skal den dataansvarlige give meddelelse herom til
databehandleren inden 24 timer efter modtagelsen af underretningen. Den dataansvarlige kan
alene gøre indsigelse, såfremt den dataansvarlige har rimelige, konkrete årsager hertil.
B.2 Godkendte underdatabehandlere
Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af
følgende underdatabehandlere:
Listen vedligeholdes løbende på https://tinx.dk/gdpr/underleverandoerer
Den dataansvarlige har ved databehandleraftalens ikrafttræden specifikt godkendt anvendelsen
af ovennævnte underdatabehandlere til netop den behandling, som er beskrevet ud for parten.
Databehandleren kan ikke uden den dataansvarliges specifikke og skriftlige godkendelse
anvende den enkelte underdatabehandler til en ”anden” behandling and aftalt eller lade en
anden underdatabehandler foretage den beskrevne behandling.
Databehandleraftale
Side 13 af 14
Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger
C.1 Behandlingens genstand/ instruks
Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at
databehandleren udfører følgende:
Data der skal bruges ifm. Integrationer mellem systemer, kan i enkelte tilfælde gemmes i
databaser, såfremt det har en relevans for integrationer (fx optimering af hastighed).
Alle data der gemmes og/eller behandles af systemet, slettes ved kontraktens ophør.
C.2 Behandlingssikkerhed
Sikkerhedsniveauet skal afspejle:
Data kan gemmes i databaser der hostes hos Digital Ocean og/eller Google
Databaser er beskyttet af firewall
Der er ikke adgang til data med mindre data tilgås fra en IP-adresse der er godkendt i
vores server firewall samt login med brugernavn og password.
Databaser med persondata indgår ikke i nogen backup, da det er data der kun bruges til
validering af om elementer er oprettet. Der kan ikke foretages genopretning af databaser
med persondata kun ved indlæsning forfra (fra filer eller API leveret af den
dataansvarlige).
C.3 Opbevaringsperiode/sletterutine
Personoplysningerne opbevares hos databehandleren, indtil den dataansvarlige anmoder om at få
oplysningerne slette eller tilbageleveret. Ved aftales ophør slettes data umiddelbart
efterfølgende.
C.4 Lokalitet for behandling
Behandling af de i aftalen omfattede personoplysninger kan ikke uden den dataansvarliges
forudgående skriftlige godkendelse ske på andre lokaliteter end host underdatabehandleres eller
databehandlers systemer.
C.5 Instruks eller godkendelse vedrørende overførsel af personoplysninger til tredjelande
Overførsel af personoplysninger til tredjelande, må kun ske ved skriftlig godkendelse af
dataansvarlig.
Databehandleraftale
Side 14 af 14
C.6 Nærmere procedurer for den dataansvarliges tilsyn med den behandling, som foretages
hos databehandleren
Den dataansvarlige eller en repræsentant for den dataansvarlige kan ønske af foretager et fysisk
tilsyn vedrørende overholdelsen af denne databehandleraftale hos databehandleren.
Udover det planlagte tilsyn, kan der føres tilsyn med databehandleren, når der efter den
dataansvarliges vurdering opstår et behov herfor.
Den dataansvarliges eventuelle udgifter i forbindelse med et fysisk tilsyn afholdes af den
dataansvarlige selv. Databehandleren er dog forpligtet til at afsætte de ressourcer (hovedsagligt
den tid), der er nødvendig for, at den dataansvarlige kan gennemføre sit tilsyn. Medgået tid fra
databehandleren ifm. tilsyn faktureres særskilt.
C.7 Nærmere procedurer for tilsynet med den behandling, som foretages hos eventuelle
underdatabehandlere
Den dataansvarlige kan hvis det findes nødvendigt vælge at initiere og deltage på en fysisk
inspektion hos underdatabehandleren. Dette kan blive aktuelt, såfremt den dataansvarlige
vurderer, at databehandlerens tilsyn med underdatabehandleren ikke har givet den
dataansvarlige tilstrækkelig sikkerhed for, at behandlingen hos underdatabehandleren sker i
overensstemmelse med denne databehandleraftale.
Den dataansvarliges eventuelle deltagelse i et tilsyn hos underdatabehandleren ændrer ikke ved,
at databehandleren også herefter har det fulde ansvar for underdatabehandlerens overholdelse
af databeskyttelseslovgivningen og denne databehandleraftale.”
Databehandlerens og underdatabehandleres eventuelle udgifter i forbindelse med afholdes af et
fysisk tilsyn/en inspektion hos underdatabehandleren er den dataansvarlige uvedkommende
uanset at den dataansvarlige har initieret og eventuelt deltaget på et sådant tilsyn.
Dokumentation for de afholdte tilsyn sendes snarest muligt til orientering hos den
dataansvarlige.